Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://www.ilefarsiv.com/fakulte/

ilef.net Anasayfa    İletişim Fakültesi Başsayfa    ilef Ders KataloguDuyurular

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı

Hepsi...Lisansüstü

Yüksek Lisans Dersleri

Doktora Dersleri


Lisans

Gazetecilik

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler

Radyo Televizyon Sinema

Zorunlu Dersler
| 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl |

Seçmeli Dersler


ilef tanıtım filmi
radyoilef Canli Yayin
ilef Fotograf Galerileri
Gorünüm
ilef Web Sitesinden

2013-2014 Güz (TDİ101- YDİ101-YDİ102) UZEM Mazeret Sınavları

2013-14 Güz Dönem Sonu Sınav Programı

HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ DERSİ HAKKINDA

Can Dündar İLEF'te

2013-14 Güz Mazeret Sınav Programı

2013-2014 Güz Yarıyılı TDİ-I ile YDİ-101 ve 201( İng.) Uzaktan Eğitim Derslerinin Ara Sınav Programı


ilef Lisans Kataloğu

Sinema Tarihi I RTS251

Program: Lisans    Yıl: Serbest    Dönem: Güz
Dersin Kodu: RTS251
GZT:    Seçmeli    Kontenjan: 15
HİT:    Seçmeli    Kontenjan: 15
RTS:    Seçmeli    Kontenjan: 50
Diğer fakülteler için kontenjan:    5
Kredi: 3    ECTS Kredisi: 4
Ders saati: 2    Uygulama saati: 2

Öğretim Elemanı Dersin Amaçları
Sinemanın toplumsal tarihi niteliğindeki bu dersin amacı, icadından 1960’lara dek uzanan dönemdeki gelişmeleri, kronolojik olarak çeşitli ülkeler tarihsel olaylar ve farklı kültürel ortamlar çerçevesinde işlemek, endüstri, teknoloji, seyirci ve yaratıcılık arasındaki ilişkileri incelemek, filmsel anlatılarda ortaya çıkan farklılıkları değerlendirmektir. Bu ders Sinema Tarihi II dersinin ve takip eden sinema derslerinin önkoşuludur.
Önkoşullar
           
Dersin İçeriği
Ders içeriği
1. Hafta- Giriş ve yöntem. Sesli filme geçiş süreci.
2. Hafta - 1920-30’larda Hollywood: ABD’de siyasal iklim, ekonomik kriz, Stüdyo Sistemi, tür, “Hays’ Office”, “New Deal”, “The Code”.
3. Hafta - 1920-30’larda Avrupa Sineması I: Faşizm ve Nasyonal Sosyalizm, Alman ve İtalyan sinemasının yeniden örgütlenişi, İngiliz sineması ve belgesel geleneği.
4. Hafta- 1920-30’larda Avrupa Sineması II: Fransa’da Halk Cephesi iktidarı, filmlerde “özgürlük” teması ve “şiirsel gerçekçilik”.
5. Hafta - II. Dünya Savaşı Döneminde Sinema: Avrupa’da savaşı hazırlayan koşullar ve siyasal gelişmeler, propaganda, filmler; Hollywood’da temalar.
6. Hafta - Savaş Sonrasında Hollywood ve 1950’ler: Stüdyo sisteminin çözülüşü, Soğuk Savaş, McCarthy dönemi, gerçekçi yaklaşımlar, televizyon ve teknik yenilikler.
7. Hafta - Savaş Sonrasında Avrupa Sineması: “Sanat sineması” ve “auteur”ün ortaya çıkışı.
8. Hafta - İtalyan Yeni Gerçekçiliği I: Savaş sonrasında İtalya ve İtalyan sineması.
9. Hafta - İtalyan Yeni Gerçekçiliği II: Yönetmenler ve filmler, dünya sineması üzerindeki etkileri.
10. Hafta - Fransız Yeni Dalgası I: 1950’lerde Fransa’da siyasal ortam, Cezayir ve Vietnam savaşları, sinematek ve Cahiers du Cinema, film yapım koşulları.
11. Hafta - Fransız Yeni Dalgası 2: Yeni Dalganın özellikleri, yönetmenler ve filmler.
12. Hafta - Sovyet Sineması- Modern bir Auteur: Tarkovsky
13. Hafta - Sinema tarihine genel bakış, değerlendirme.
Okuma listesi
Abisel, Nilgün (2007). Sessiz Sinema, Ankara: De Ki.
Abisel, Nilgün (1995). Popüler Sinema ve Türler, İstanbul: Alan (baskısı tükendi).
Abisel, Nilgün (1987). “David Wark Griffith’in Filmsel Anlatıma Katkıları”, YILLIK, Ankara: AÜ. BYYO yay.
Abisel (Niş), Nilgün ve Tuğrul Eryılmaz (1981). “Sinemanın Çağdaşlaşması, Yenigerçekçilik, Yeni Dalga”,
YILLIK, Ankara: AÜ. BYYO Yayınları, s.145-178..
Barna, Yon (2000). Eisenstein, Yaşam Öyküsü ve Yapıtları (Çev: İbrahim Şener), İstanbul: İzdüşüm.
Bazin, André (1995). Çağdaş Sinemanın Sorunları (Çev: Nijat Özön), Ankara: Bilgi, 2. Basım (ss.7-14, 30-41,
142-184).
Bazin, André (1995). Sinema Nedir. (Çev:İbrahim Şener), İstanbul:Sistem.
Bergman, Ingmar (1999). İmgeler. Çev: G.Taşkın, İstanbul: Nisan.
Bunuel, Luis (1987). Son Nefesim. İstanbul: Afa.
Derman, Deniz; Oğuz Onaran vd (1997). Sinema Akımları. Ankara: Med-Campus.
Gevgilili, Ali (1989). Çağını Sorgulayan Sinema. İstanbul:Bağlam.
Godard, Jean-Luc (1991). Godard Godard’ı Anlatıyor. Çev:A.Derman, İstanbul: Metis, ss. 37-68.
Mulvey, Laura (2000). Yurttaş Kane,(Çev., A. Taşçıoğlu, D. Vural), İstanbul: Om.
Nowell-Smith, Geoffrey (Der.) (2003). Dünya Sinema Tarihi, (Çev: Ahmet Fethi), İstanbul: Kabalcı.
Öztürk, S. Ruken (1996). “Rossellini’den Loach’a Gerçekçi Sinema”, 25. Kare, sayı: 15, s.10-20.
Öztürk, S. Ruken (1995). “Caligari’den Kafka’ya Dışavurumcu Sinema”, 25. Kare, sayı: 11, s.31-35.
Öztürk, S. Ruken (1995). “Dr.Caligari’nin Muayenehanesi ve Kafka”, 25. Kare, sayı: 12, s.36-40.
Öztürk, S. Ruken (1995). “Tarkovski ve Felsefe” ve “Solaris ve Felsefi İçerimleri”, 25. Kare, sayı: 13, s.9-14 ve
15-18.
Pudovkin, Vsevolod I (1995). Sinemanın Temel İlkeleri (Çev: Nijat Özön), Ankara: Bilgi, 2.Basım, ss.199-210.
Rhode, Eric (1999). “Yeni Dalga”, 25. Kare, sayı:28, s.33-37 ve sayı:29, s.16-23.
Rotha, Paul (2000). Sinemanın Öyküsü. Çev. İ.Şener, İstanbul: İzdüşüm.
Rossellini, Roberto (1986). “Yeni gerçekçilik”, Türk Dili, sayı 196, s.450-459.
Samuels, C.Thomas (1992). Antonioni, Truffaut, Fellini, Bergman Sinemasını Anlatıyor. Çev: K.Yerci, İstanbul:
Düzlem.
Scognamillo, Giovanni (1994). Amerikan Sineması. İstanbul:Ağaç.
Tarkovski, Andrey (2006). Zaman Zaman İçinde. Çev: S.K. Hay, İstanbul: +1 Kitap.
Tarkovski, Andrey (1992). Mühürlenmiş Zaman. Çev: F.Ant, İstanbul: Afa.
Teksoy, Rekin (2005). Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi. İstanbul: Oğlak
Vincenti, Giorgio (1993). Sinemanın Yüz Yılı. Çev. E.Ayça, İstanbul: Evrensel.
Wollen, Peter (1989). Sinemada Göstergeler ve Anlam. Çev. Z.Aracagök, İstanbul: Metis.
Zavatini, Cesare (1986). “Yeni Gerçekçilik Üzerine Görüşler”, Türk Dili, sayı 196, s.380-390.
Yılmaz, Ertan (der) (1993). Jean-Luc Godard. Ankara: Gece.
Sınavlar
Ara sınav sayısı: 1
Ağırlıklar: Ara sınav % 30 / Dönemsonu sınavı % 70
Öğretim Yöntemleri
Bu dersin ilk iki saati ilgili konuların öğretim üyesi tarafından anlatılmasına, sonraki iki saati ise dersin parçası olarak seçilen film gösterimine ayrılmıştır. Ders süresine ek olarak gerçekleştirilecek film gösterimlerine katılım zorunludur. Gösteriler, gerektiğinde çeşitli örnek film parçalarından da oluşabilir. Öğrencilere gönüllü olarak araştırma ve sunuş yapma imkanı verilecektir.Derslerin işlenmesinde konulara uygun olarak hazırlanan yazılı ve görsel malzemeden düzenlenen CD’lerden yararlanılacaktır.
Ölçme Yöntemleri
Bu dersin değerlendirmesi iki ara sınav ve final sınavı aracılığıyla yapılacaktır. Sınavlar yazılı yapılacaktır. Sınavlarda, toplamı 60’ın altına düşmeyecek şekilde (doğru-yanlış, çoktan Secmeli, boşluk doldurma vb’den oluşturulan) test ve en az 20 puanlık kompozisyon sorusuna yer verilecektir. Her bir ara sınavın değeri % 25, final sınavının değeri ise % 50’dir.
Dersle İlgili Dökümanlar
 
ilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri