Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Vizyonumuz

 English Version

Çekirdek ve temel iletişim becerilerine sahip, bu becerilerini çoklu ortamlara taşıyabilen, mesleki pratiklerinde kamu yararını gözeten, dünyaya ve kendisine eleştirel bakabilecek iletişimciler yetiştiren, öncü bir eğitim, araştırma ve uygulama odağı olmak.

Çekirdek beceriler: Mesleğin geçmişte ve halen kullanılan, gelecekte de devam edecek olan becerileridir

 • Doğru ve gerekli bilgiye ulaşabilmek, bilgileri ayıklayabilmek, bağlamına oturtabilmek ve önemine göre süzebilmek
 • Yaratıcı olmak ve yarattıklarını başkalarına ilgi çekici biçimde sunabilmek
 • İletişimin toplumsal etkilerini ve toplumsal boyutlarını anlayabilmek, toplumsal konularda yeterli arka plan bilgisine sahipolmak
 • Özgüvenli, rahat, girişken ve yürekli olabilmek


Temel beceriler: Bireysel iletişim yetenekleridir

 • Türkçe’yi iyi kullanabilmek
 • En az bir yabancı dile sahip olmak
 • Görsel, işitsel algılama ve ifade becerisi yüksek ve sanatsal ilgilere sahip olmak
 • Empati (bireylere ve kendinden farklı olan gruplara yönelik) kurabilmek, öğrenmeye açık olmak


Çoklu ortam becerileri: İletişim teknolojilerinin gelişimi doğrultusunda mesleğin yerine getirilebilmesi için ortaya çıkmakta olan ek becerilerdir

 • Çoklu ortam okuryazarlığına sahip olmak
  • Mesleğin gerektirdiği yeni donanımları, yazılımları, ortamları kullanabilmek
 • Yeni medyalar ve benzeri platformlar için üretim yapabilmek
 • Seslendiği kesimlerle ve bireylerle çoklu ortam platformlarında etkileşim içinde olabilme eğilimini kazanmış ve onlara hizmet ilgisine sahip olmak
 • Sektörel yöndeşme sürecinin toplumsal boyutları konusunda arka plan bilgisine sahip olmak


Mesleki pratiklerde kamusal yarar:

 • Dar çıkarlardan (bireysel, ticari, siyasi vb.) bağımsızlık
 • Öncelikle topluma karşı sorumlu olmak, kamusal hizmeti önemsemek
 • Sosyal ve mesleki haklarının bilincinde olmak


Eleştirel bakabilmek: Dünyayı eşitlik ve kültürel çeşitlilik doğrultusunda dönüştürebilecek entellektüel donanıma sahip olmak

 • Toplumsal sorunlara bütüncül bakabilmek
 • İçinde yaşadığı toplumu ve dünyayı sorgulayabilmek Vizyon & Stratejik Hedeflerilef © 1996-2011 ilef Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır. | Fakülte iletişim bilgileri